فیلم مراحل انجام ترمیم کامپوزیت دندان

2018-05-13

ترمیم کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت برای پر کردن دندان با مواد همرنگ دندان استفاده می شود. به دلیل همرنگ دندان بودن این ترمیم، از این ماده برای پر کردن دندان های جلویی بیشتر استفاده می شود. در ادامه فیلم مراحل انجام ترمیم کامپوزیت را در دو قسمت می بینید.