سینوس فک

2016-12-24

وقتي دندان هاي آسياي كوچك و بزرگ فك بالا كشيده ميشود،بدليل تحليل استخوان از يك طرف و گشترش فضاي خالي داخل فك بالا ( كه به سينوس فك بالا معروف است) از طرف ديگر ،ارتفاع استخوان براي قرار گيري ايمپلنت محدود ميشود. در نتيجه براي قرار دهي ايمپلنت با طول مناسب ، اين ارتفاع ناكافي است و نياز به افزايش ارتفاع استخوان ميباشد.در مواردي كه اين تحليل استخوان و گسترش فضاي خالي سينوسي وسيع باشد، بايد دسترسي به فضاي سينوسي فك بالا را از طريق ديواره ي كناري سينوس، طي جراحي انجام داد و كف سينوس بالا برده شده، و از مواد پيوندي استفاده شود.گاهي ميتوان همزمان با بالا بردن كف سينوس ايمپلنت هاي دنداني را نيز جايگزين كرد. سينوس ليفت يك روش جراحي است كه در طي آن لايه زيرين(كف) سينوس بالا برده ميشود. اين روش باعث ايجاد فضاي مناسب براي قرار دادن ماده پيوندي، بازسازي و ساخته شدن استخوان فك بالا مي

ارسال شده در سینوس فک توسط دکتر محمد میرشکار | متخصص ایمپلنت و پروتزهای دندانی | دندانپزشکی زیبایی | Tags: , ,